VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. DONDERDAG 20-08-2020  IN ZALENCENTRUM VERPLOEGEN TE WIJCHEN. AANVANG 10.00 UUR.

Wijchen,  27 augustus-2020.

Aanwezig:    54 leden.

Afw.  m.k:      6 leden. 

 1.    OPENING.     

 Voorzitter Wim Bastiaans mag, zoals hij aangeeft, na lang uitstel deze vergadering met een woord van welkom openen. Een bijzonder woord van welkom aan ons erelid Henny van Thiel. De zaal voldoet aan alle door de Overheid gestelde voorwaarden zoals o.a. de 1,5 meter afstand en een perfect functionerende af- en aanzuig installatie. De voorzitter wenst ons een goede en prettige vergadering.
Staande de vergadering worden de overledenen middels een moment van stilte herdacht:

P. van Kuppenveld, T. Aardewijn en N. Kesselring (Soos ’82), J. Janssen (Mijlpaal), G. van Oss (KBO), T. van Rossum (Oase), G. Janssen (Paschalis), D. Spoor (SWWZ), T. Melis (BVOV). A. Grisel (Oost).

In 2020 zijn ons ontvallen, B.Paardenkoper (Orangerie), J. Polman en Th. Geutjes (Oase), Jos Bergkamp (BCAH), Wim Scheidsbach (De Doorkijk) en P. van Summeren (KBO).

2.     INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN.       

Bericht van verhindering van W. Kersten, W. Hendriks, en A. Hermans (BCAH), Fr. Oosterbaan (Mijlpaal), Th. Boerakker en ons erebestuurslid L. Verhoeven (Oase). Zij allen wensen ons een goede vergadering.Bericht van de Geschillencommissie: Th. van Summeren is aftredend maar stelt zich niet herkiesbaar.

3.   VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 18-04-2019.     

Aanpassing agendapunt 2:  P. van Woezik is lid van BV Oost. Aanpassing agendapunt 12:  in de D-klasse speelde geen 16 maar 12 teams in de competitie. Verslag wordt zonder verdere op- en of aanmerkingen goedgekeurd met dank aan de notulist.

4.   JAARVERSLAG SECRETARIS 2018.     

Verslag wordt zonder op- en of aanmerkingen goedgekeurd met dank aan de notulist.

5.    VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE       

De commissie bestaat uit de Heren T. Janssen (Paschalis) en Th. Boerakker (Vogel). Dhr. Janssen verklaart namens de commissie: alle betreffende stukken waren aanwezig, de administratie was perfect verzorgd en overzichtelijk. Het was een genot om deze controle uit te voeren. Er zijn geen onoverkomelijk heden geconstateerd. Het batig saldo is per 31-12-2019  € 8.721,85. Hij verzoekt de vergadering om het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid. Dit wordt met applaus bevestigd. 

6.   JAARVERSLAG PENNINGMEESTER 2019.       

De penningmeester geeft een toelichting op de uitgereikte specificatielijst van ontvangsten en uitgaven over 2019. Er zijn geen extreme uitgaven t.o.v. de begroting 2019. Het vermogen nam toe met € 1.459,04. Er worden geen vragen gesteld en met applaus wordt het financiële jaarverslag goedgekeurd.

7.    BEGROTING 2020.       

De begroting, waarbij de contributie-ontvangsten i.v.m. het coronagebeuren zijn aangepast, wordt na een toelichting door de penningmeester door de vergadering goedgekeurd. 

8.    VASTSTELLING CONTRIBUTIE 2020 – 2021.       

Gezien de financiële positie van de Federatie blijft de huidige contributie gehandhaafd.

9.    VERKIEZING LID KASCONTROLECOMMISSIE.     

De voorzitter bedankt de Heren T. Janssen (Paschalis) en Th .Boerakker (Vogel) voor hun inbreng als lid van de kascontrolecommissie, in het bizonder Ton Janssen die 2 maal actief is geweest en niet meer herkiesbaar is. De commissie in 2021  bestaat uit de Heren Th. Boerakker en het reserve lid van het afgelopen jaar Dhr. R. Rens (Paschalis). Als reserve lid wordt Dhr. B. Thijssen (Soos’82)  benoemd.

10.    BESTUURSVERKIEZING.         

Aftredend en niet herkiesbaar A. Meeuwsen (Kloosterhof).  Het Bestuur draagt Dhr. P. Hendriks (De Doorkijk) voor als nieuw bestuurslid. Er hebben zich voor aanvang van de vergadering geen kandidaten aangemeld. Met applaus geeft de vergadering haar goedkeuring aan de voordracht. Aftredend en herkiesbaar penningmeester W. van Hout (BCAH). Ook voor deze functie heeft zich geen kandidaat gemeld en derhalve wordt de penningmeester met aplaus herbenoemd. Het tijdstip van aanmelding voor kandidaatstelling, voor aanvang van de vergadering, wordt aangepast naar 14 dagen voor aanvang van de vergadering.De voorzitter verwelkomd alsnog de aanwezigen afgevaardigden van BV De Teersdijk met een welkomstwoord.

11.     VOORSTEL AANPASSING WEDSTRIJDREGLEMENTEN.            

Art. 1.5  Op alle biljarts waarop competitie wordt gespeeld moeten hoeklijnen verplicht zijn  aangebracht. Indien een vereniging in gebreke blijft zal bij het eerst spelende team 5 punten in mindering worden gebracht. De arbiter moet tellen volgens de regels zoals genoemd in artikel 1.6.  De vergadering geeft haar goedkeuring.           

Art. 4.3  Na de teamopgave aan de competitieleider kan een speler dit seizoen niet meer naar een andere bij de BFW-eo aangesloten vereniging competitie spelen. Artikel wordt na lange discussie goedgekeurd.            

Bijlage bonus punten:  tekst wordt  Bijlage puntentelling.Aanvulling: De behaalde wedstrijdpunten worden berekend via het 10  puntensysteem. Per 1/10 deel van het te spelen aantal caramboles wordt 1 punt toegekend. Het aantal punten wordt achter de komma naar beneden afgerond. Dus een speler moet 40 caramboles maken om een partij te winnen. Hij maakt 31 caramboles. Het aantal behaalde punten wordt dan 31/40  maal 10  = 7,75, afgerond naar 7.

12.      REGULIERE- EN BEKERCOMPETITIE 2020 – 2021.           

Bij geen aanvullende beperkingen van de Overheid i.v.m. het corona virus starten vanaf 17 augustus een aantal bekerrondes. De reguliere competitie start op 7 september a.s. Als de speellocatie niet voldoet aan de gestelde regels w.b. het corona virus, zoals een goed ventilatiesysteem, de 1.5 meter afstand en/of andere niet toegestane onregelmatigheden welke niet per direct kunnen worden opgelost, kan de teamleider van de bezoekende partij besluiten de wedstrijd niet te spelen. Hij moet dit via het wedstrijdformulier kenbaar maken aan de competitieleider. Wat de strafmaatregel betreft wordt er door het Bestuur nog overlegd en wordt een eventuele strafmaat via onze site bekend gemaakt. In ons programmaboekje staan de regels vermeld voor een veilige sportmiddag.

13.    GESCHILLENCOMMISSIE.         

De voorzitter bedankt de Dhr. Th. van Summeren voor zijn jarenlange inbreng in de Geschillencommissie. Het Bestuur draagt Dhr. W. Bubeck (De Doorkijk) voor als nieuw lid in deze commissie. De taakverdeling wordt onderling bepaald. In het afgelopen jaar is 1 zaak aanhangig gemaakt, maar door geen verdere informatie te verstrekken aan de commissie is deze zaak geseponeerd.      

14.     PROGRAMMABOEKJE.                                     

Ook voor het seizoen 2020 – 2021  is er weer met dank aan onze sponsoren een programmaboekje beschikbaar. De voorzitter bedankt de initiatiefnemers voor het weer benaderen van de sponsors. Het programmaboekje is on-line beschikbaar via onze BFW-eo site.           

15.     RONDVRAAG.           

Van de rondvraag wordt gebruik gemaakt door de volgende leden:Dhr.  H. Arts (Paschalis) vraagt alsnog het overzicht met de eindstand van de competitie 2019 – 2020. De competitieleider zal dit overzicht naar de secretarissen versturen.Dhr. J. Poelen (Kaketoe):  bij een kandidaatstelling tot voor aanvang van de vergadering is er bij  meerdere aanmeldingen geen onderling overleg mogelijk. De termijn wordt aangepast naar 14 dagen voor aanvang van de vergadering.Dhr. P. Verburgt: is er een mogelijkheid om ook het laken en de banden te ontsmetten?  Dat is moeilijk te realiseren.Dhr. B. Thijssen (Soos ’82): bedankt het bestuur voor het vele werk dat het afgelopen jaar weer is verzet. M.n. de competitieleider heeft veel aanpassingen moeten doorvoeren. De vergadering stemt met applaus hiermee in. 

16.     SLUITING.           

Om 11.45 uur sluit de voorzitter deze vergadering met dank voor ieders aanwezigheid en inbreng. Hij wenst iedereen welthuis. 

 P. Cornelissen, secretaris.

 Voor een afdruk klik hier

Biljartpoint