Aanpassing Reglement

AANPASSING WEDSTRIJDREGLEMENT ARTIKEL   1.1, 1.7, 1.10 , 3.1, 4.1,  4.4, 4.10  en de bijlage.

Wijchen,  28 mei 2019.

Op de ALV op 18 april 2019 zijn enkele regels aangepast. Onderstaande tekst vervangt het artikel. Voor de complete tekst wordt verwezen naar het wedstrijdreglement.

Artikel 1.1 In de HOOFD en A- KLASSE bestaat een team uit 3 vaste spelers. Alle spelers van de vereniging kunnen reserve zijn. Het is gewenst dat het moyenne van die reserve zoveel mogelijk het klassenminimum benaderd waarin hij/zij als reserve invalt, want men is verplicht het klassenmoyenne of hoger te maken. Per team zijn maximaal 6 verschillende invallers/reserves spelers toegestaan, bij overschrijden van dit aantal wordt het team 10 punten in mindering gebracht.

reglement

Artikel 1.7  In alle klassen lager dan de A- klasse bestaat een team uit 4 vaste spelers. Alle spelers van de vereniging kunnen reserve zijn, het is gewenst dat het moyenne van die reserve zoveel mogelijk het klassenminimum benaderd waarin hij/zij als reserve invalt, want men is verplicht het klassenmoyenne of hoger te maken. Per team zijn maximaal 6 verschillende invallers/reserve spelers toegestaan, bij overschrijden van dit aantal wordt het team 10 punten in mindering gebracht.

Artikel 1.10  Een nieuw lid komend van een andere organisatie is verplicht zijn laatste moyenne van die organisatie op te geven, evenals de naam van die organisatie / bond waarbij hij recentelijk gespeeld heeft of nog speelt. Voor deze leden geldt géén herzieningsregeling. Mocht tijdens de competitie blijken dat niet aan de voorwaarde is voldaan, zal de tot de datum van toepassing
•    Per gespeelde wedstrijd worden 5 punten in mindering gebracht en het aantal punten van de tegenstanders wordt gecorrigeerd naar 10.
•   De behaalde bonuspunten vervallen.
•   Het moyenne wordt herzien naar het moyenne van de andere vereniging.

Artikel 3.1  Het maximum aantal teams in een klasse is 16. Als er na de opgave van de verenigingen meer teams in de klasse aangemeld zijn, zal de competitieleider proberen een team vrijwillig te verplaatsen. Lukt dit niet zal het team met de laagste som van de moyennes van de vaste speler naar een lagere klasse verplaatst worden. Voordat de competitie indeling gemaakt wordt moet de competitieleider dit melden bij de betreffende vereniging.

Artikel 4.1   Als “nieuwe”speler wordt aangemerkt een speler die bij  aanmelding 2 jaar niet bij een bij de BFW-eo aangesloten vereniging of andere organisatie / bond heeft gespeeld. De herzieningsregel is daarna van toepassing en vindt  telkens plaats op het laatst behaalde moyenne (zie ook art 1.10).

Artikel 4.4  Halverwege de competitie worden alle leden, die boven hun moyenne spelen herzien behalve leden die minder als 6 wedstrijden gespeeld hebben.

Artikel 4.10  Een lid kan bij maximaal twee verenigingen in een team spelen en krijgt hiervoor twee bondsnummers. Voorwaarde is dat hij/zij niet in de klasse speelt waarin de andere vereniging ook uitkomt. Bij overtreding worden 5 punten in mindering gebracht. Herziening van het moyenne (zie 4.4) wordt op beide bondsnummers uitgevoerd. Op het eind van de competitie wordt het moyenne bepaald door beide resultaten samen te voegen.

Bijlage  Bonus punten:
Aanvulling op het Wedstrijdreglement.

Op algemene ledenvergadering van woensdag 23 april 2014 is besloten dat, buiten de te behalen 10 punten bij het winnen van een wedstrijd, bonuspunten te behalen zijn afhankelijk van het aantal beurten. De bonus regel geldt niet voor nieuwe leden. Deze kunnen pas naar 10 wedstrijden bonus punten behalen. Leden, die overgaan van bandstoten naar libre of omgekeerd komen na 5 wedstrijden in aanmerking voor bonus punten.

Deze punten zijn als volgt te behalen op, 4/5, 3/5, 2/5 van 30 beurten.

Wordt een wedstrijd gewonnen in:
24 beurten of minder, 1 bonuspunt.
18 beurten of minder, 2 bonuspunten.
12 beurten of minder, 3 bonuspunten.

Namens het bestuur,

Rien Janssen, Competitie leider